Правила и условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ-СЕЗОН 2022г. на къмпинг „Морски мечти“ 

ВАЖНО:  Моля, всички наематели и гости да спазват противоепидемичните мерки за недопускане разпространението на COVID-19.
    1. Настаняването на туристи къмпингуващи с каравани, кемпери и палатки се извършва в присъствието на служител на “Къмпинг Морски мечти ”. Изключения се допускат единствено със съгласието на служител на къмпинга.
    2. Настаняването на къмпингуващи става съгласно схема за разполагане на каравани, палатки и кемпери публикувана в официалния сайт на “Къмпинг Морски мечти”. Лица под 18 годни се настаняват само с придружител /родител/.
    3. “Къмпинг Морски мечти” не носи отговорност за забравени или оставени без надзор вещи на територията на къмпинга.
    4. “Къмпинг Морски мечти” не носи отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди на къмпингуващите причинени от аварии свързани с прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването, причина за което имат трети лица.
    5. Ръководството на “Къмпинг Морски мечти” има правото да извършва проверки по всяко време, чрез служителите си, в това число и чрез съдействието на органите на МВР на законното пребиваване на туристите на територията на къмпинга.
    6. За гостуващи ще се считат единствено лица регистрирани по надлежния ред на рецепцията на къмпинга . Всички останали лица ще се считат за нарушители на вътрешния ред. Отговорност за констатирано нарушение ще носи лицето регистрирано в парцела, където е установено нарушението.
    7. Къмпингуващите заплащат всички услуги за престоя си в къмпинга съгласно ценоразписа на “Къмпинг Морски мечти” преди настаняването.
    8. Къмпингуващият има право на платен достъп за 1 бр. МПС. През периода на пребиваване единствено със знанието на управата, това превозно средство за което е получен пропуск може да бъде заменяно с друго, но броят му остава винаги един и същ.
    9. Придвижването в района на къмпинга с МПС става със скорост не по-висока от 10 км/ч. 
    10. Абсолютно е забранено паркирането на превозни средства върху зелените зони и на места, различни от указаните за паркиране.
    11. Разполагането на каравана, кемпер или палатка с допълнителни слънцезащитни и други съоръжения трябва да стане на отстояние не по-малко от 1,5 метра от границата на парцела.
    12. Абсолютно забранено е временните трасета за подаване на ток и вода в това число /кабели, маркучи и др./ да преминават през територията на други парцели. Преминаването следва да става по границите между парцелите с цел опазване живота и здравето на къмпингуващите, така също и да не се допуска създаването на неудобство на останалите почиващи. При констатиране на нарушение нарушителите ще бъдат изключвани.
    13.  Изпразването на химически тоалетни се извършва само в специално предназначените за целта зони.
    14. Всички къмпингуващи с каравани, кемпери и палатки са длъжни да използват изправни, заземени и занулени електрически уреди и свързващи кабели.
    15. Освобождаването на парцела става задължително до 12:00 часа.
    16. Преди напускане, всеки ползвател е длъжен да почисти парцела, който освобождава.
    17. При желание от страна на къмпингуващи да удължат срока на своя престой трябва преварително да уведомят управата на къмпинга.
    18. При неосвобождаване и невъзможност за осъществяване на контакт с регистрираното в къмпинга лице, ръководството има право да преустанови подаването на електрозахранване и водоподаване.
    19. Ако след изтичане на крайният срок на престоя, парцелът не бъде освободен, ръководството има право принудително да изведе извън района на къмпинга караваната, кемпера, палатката. В този случай “Къмпинг Морски мечти” не носи отговорност за евентуално причинените от това щети.
    20. В района на къмпинга се забранява миенето на автомобили, каравани, палатки, пълнене на надуваеми басейни /с изкл. басейни за бебета/.
    21. Забранява се паленето на открит огън в района на къмпинга. Допуска се ползването на барбекюта, скари на дървени въглища и изправни уреди на газ в съответствие с правилата за безопасност.
    22. Забранява се вдигането на шум на територията на къмпинга през времето от 14:00 до 16:00 и от 23:00 до 8:00 часа.
    23. Домашни любимци на територията на къмпинга се допускат, след представяне на сертификат за ваксинация и здравословно състояние. Забранява се свободното им отглеждане на територията на “Къмпинг Морски мечти”, като кучетата трябва да се разхождат на повод, а при едрите породи е задължително използването на намордник. Собствениците носят отговорност за събирането на отпадъците, които техните домашни любимци оставят след себе си. Неспазването на тези условия е основание за анулиране на резервацията.
    24. Забранено е къпането на кучета и други животни в общите санитарни помещения и умивалници.
    25. Забранява се изсичането и изкореняването на дървета, храсти и друга растителност.
    26. Забранява се ползване на открит басейн на деца под 10 години без присъствието на придлужител /родител/
    27. Забранява се ползването на детска площадка на деца под 7 години без придружител / родител/
    28. За всяко неспазване на разпоредбите на Правилника за вътрешния ред , нарушителят дължи на къмпинга заплащане на парична глоба в размер от 50 до 2000 лв. Нарушението се установява с протокол от служителите на къпинга. Паричното вземане автоматично е изискуемо, считано от датата на съставянето на констатирано нарушение.
    29. След запознаване на Правилника за вътрешния ред, къмпингуващите и гостуващи туристи на къмпинга се задължават да спазват неговите разпоредби, като декларират съгласие за прилагане на предвидените в него правила.